Shibbyz3,935

Shibbyz has won 304 Achievements in 23 games

Registered on 27 Aug 16 | Last visited 27 Aug 16 | Last scanned on 17 November 17 at 21:11 by TSA Scanner 4

Aug27
ShibbyzShibbyz is celebrating their 1-year anniversary of joining TrueSteamAchievements.com
Jul08
ShibbyzGrey CubesNo rush achievementShibbyz won the No rush achievement in Grey Cubes for 11 points
Jun25
ShibbyzTomb Raider
Shibbyz won 2 Achievements in Tomb Raider for 22 points
ShibbyzTomb RaiderShibbyz started the game Tomb Raider
May27
ShibbyzThe Binding of IsaacShibbyz started the game The Binding of Isaac
Apr05
ShibbyzRagnarok Clicker
Shibbyz won 2 Achievements in Ragnarok Clicker for 24 points
Mar29
ShibbyzRagnarok Clicker
Shibbyz won 6 Achievements in Ragnarok Clicker for 66 points
ShibbyzCrush Crush
Shibbyz won 2 Achievements in Crush Crush for 26 points
Mar22
ShibbyzRagnarok Clicker
Shibbyz won 4 Achievements in Ragnarok Clicker for 41 points
ShibbyzRagnarok ClickerShibbyz started the game Ragnarok Clicker
Mar21
ShibbyzShibbyz has reached a new milestone: Completion Percentage of 30%
Feb10
Nov29
ShibbyzMOAI: Build Your Dream
Shibbyz won 2 Achievements in MOAI: Build Your Dream for 21 points
Jun20
ShibbyzHuniePop
Shibbyz won 6 Achievements in HuniePop for 87 points
ShibbyzHuniePopAlpha achievementShibbyz won the Alpha achievement in HuniePop for 16 points
ShibbyzHuniePopMake the Move achievementShibbyz won the Make the Move achievement in HuniePop for 17 points
ShibbyzHuniePop
              Secret AchievementShibbyz won the Secret Achievement in HuniePop for 13 points
ShibbyzHuniePop
              Secret AchievementShibbyz won the Secret Achievement in HuniePop for 13 points
ShibbyzHuniePopTruest Player achievementShibbyz won the Truest Player achievement in HuniePop for 14 points
ShibbyzHuniePop
              Secret AchievementShibbyz won the Secret Achievement in HuniePop for 14 points
Jun18
ShibbyzHuniePopPickup Artist achievementShibbyz won the Pickup Artist achievement in HuniePop for 20 points
Jun17
ShibbyzHuniePop
Shibbyz won 2 Achievements in HuniePop for 22 points
ShibbyzHuniePop
              Secret AchievementShibbyz won the Secret Achievement in HuniePop for 11 points
ShibbyzGame Dev Tycoon
Shibbyz won 9 Achievements in Game Dev Tycoon for 105 points
Jun16
May23
ShibbyzGeometry Dash
Shibbyz won 2 Achievements in Geometry Dash for 32 points
May16
May10
ShibbyzGeometry Dash
Shibbyz won 2 Achievements in Geometry Dash for 34 points
May09
ShibbyzGeometry Dash
Shibbyz won 4 Achievements in Geometry Dash for 63 points
May08
ShibbyzGeometry Dash
Shibbyz won 16 Achievements in Geometry Dash for 220 points
May04
May02
Aug18
ShibbyzBorderlands 2
Shibbyz won 2 Achievements in Borderlands 2 for 31 points
Aug11
ShibbyzBorderlands 2
Shibbyz won 4 Achievements in Borderlands 2 for 44 points

RSS feed Recent Achievements

No rush in Grey Cubes

No rush11

play with the last block and don’t hit it for 30 sec in Grey Cubes

 • Unlocked by 135 tracked gamers (77% - TSA Ratio = 1.14) 175  
Secret Achievement in Bendy and the Ink Machine

Secret Achievement15

Continue playing to unlock this achievement. (Secret) in Bendy and the Ink Machine

 • Unlocked by 37 tracked gamers (97% - TSA Ratio = 1.49) 38  
Secret Achievement in Bendy and the Ink Machine

Secret Achievement15

Continue playing to unlock this achievement. (Secret) in Bendy and the Ink Machine

 • Unlocked by 35 tracked gamers (92% - TSA Ratio = 1.53) 38  
 

Shibbyz's Recent Games

Tomb Raider

Tomb Raider22

4.4 from 236 votes

2 achievements out of 50 won | 4,418 tracked gamers have this game | Last achievement 25 Jun 17

The Binding of Isaac

The Binding of Isaac32

4.0 from 192 votes

3 achievements out of 99 won | 4,806 tracked gamers have this game | Last achievement 27 May 17

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine77

3.2 from 5 votes

6 achievements out of 31 won | 186 tracked gamers have this game | Last achievement 27 May 17