Achievement Details

Lion King Slaughterer

Kill Lion King

Lion King Slaughterer-0.2
Gamer Gamer Date Won
Gunner3579 Gunner3579 14 July 2014
lordoftorrents lordoftorrents 14 July 2014
jaquedeth jaquedeth 16 July 2014
giligain giligain 17 July 2014
Chygrynsky Chygrynsky 23 July 2014
Sweden jonwett jonwett 14 September 2014
Mrmonkey91 Mrmonkey91 06 February 2015
India akashvercetti akashvercetti 19 May 2015
Zyzzyzus Zyzzyzus 20 June 2015
Netherlands hcbsmits hcbsmits 23 August 2015
alphabet alphabet 07 November 2015
Brazil BlackMagic BlackMagic 21 June 2017
MondernPlayer MondernPlayer 24 November 2018
Ekima Ekima 17 May 2020