Achievement Details

Gravitron v1.2

Repair Gravitron

Gravitron v1.2+0.5
Gamer Gamer Date Won
Chygrynsky Chygrynsky 16 July 2014
21stcenturyrambo 21stcenturyramboNo idea how I'm so far up. 30 July 2014
Sweden jonwett jonwett 14 September 2014
England adg211288 adg211288 27 January 2015
Mrmonkey91 Mrmonkey91 04 February 2015
Zyzzyzus Zyzzyzus 20 June 2015
Netherlands hcbsmits hcbsmits 23 August 2015
alphabet alphabet 08 November 2015
Rbandboy Rbandboy 20 September 2016
Brazil BlackMagic BlackMagic 21 June 2017
MondernPlayer MondernPlayer 19 November 2018